- majetek a odpovědnost občanů

Pojištění majetku občanů :

1.) POJIŠTĚNÍ STAVEB

Pojistná nebezpečí pro Pojištění staveb jsou volitelná v tomto rozsahu :

 • základní (požár; výbuch; přímý úder blesku do pojištěné věci; pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části; vichřice; krupobití)
 • rozšířený (požár; výbuch; přímý úder blesku do pojištěné věci; pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části; vichřice; krupobití; aerodynamický třesk; kouř; mráz na vodovodním a topném systému; náraz dopravního prostředku; pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí; sesuv nebo zřícení sněhových lavin; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; tíha sněhu a námrazy; únik kapaliny z technického zařízení; zemětřesení; zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí; poškození nebo zničení elektromotorů elektronických zařízení přepětím a zkratem; poškození nebo zničení skel z jiných příčin; poškození zateplené fasády hmyzem, ptactvem a hlodavci; atmosférické srážky)

volitelná připojištění :

 • povodeň, záplava – volitelné připojištění k základnímu a rozšířenému rozsahu pojištění V pojištění tohoto pojistného nebezpečí je povinné stanovení povodňové/tarifní zóny s tím, že pokud se místo pojištění nachází v TZ 4, nelze pojištění pro toto pojistné nebezpečí sjednat. Pojistná částka na toto připojištění nesmí být vyšší než pojistná částka v základním nebo rozšířeném rozsahu
 • odcizení, vandalismus – volitelné připojištění k základnímu a rozšířenému rozsahu pojištění. Pojistná nebezpečí odcizení věci krádeží nebo loupeží a úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus) se sjednávají na první riziko (sjednaná pojistná částka pro tato pojistná nebezpečí je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události vzniklé v průběhu 1 pojistného roku).

2.) POJIŠTĚNÍ REKREAČNÍCH STAVEB

Pojistná nebezpečí pro Pojištění rekreačních staveb jsou volitelná v tomto rozsahu:

 • základní (požár; výbuch; přímý úder blesku do pojištěné věci; pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části; vichřice; krupobití)
 • rozšířený (požár; výbuch; přímý úder blesku do pojištěné věci; pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části; vichřice; krupobití; aerodynamický třesk; kouř; náraz dopravního prostředku; pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí; sesuv nebo zřícení sněhových lavin; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; tíha sněhu a námrazy; únik kapaliny z technického zařízení; zemětřesení; zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí; poškození nebo zničení elektromotorů a elektronických zařízení přepětím a zkratem; poškození nebo zničení skel z jiných příčin)

volitelná připojištění :

 • povodeň, záplava – volitelné připojištění k základnímu a rozšířenému rozsahu pojištění V pojištění tohoto pojistného nebezpečí je povinné stanovení povodňové/tarifní zóny s tím, že pokud se místo pojištění nachází v TZ 4, nelze pojištění pro toto pojistné nebezpečí sjednat. Pojistná částka na toto připojištění nesmí být vyšší než pojistná částka v základním nebo rozšířeném rozsahu
 • odcizení, vandalismus – volitelné připojištění k základnímu a rozšířenému rozsahu pojištění. Pojistná nebezpečí odcizení věci krádeží nebo loupeží a úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus) se sjednávají na první riziko (sjednaná pojistná částka pro tato pojistná nebezpečí je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události vzniklé v průběhu 1 pojistného roku).

3.) POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Pojistná nebezpečí pro Pojištění domácnosti jsou volitelná v tomto rozsahu:

 • základní (požár; výbuch; přímý úder blesku do pojištěné věci;pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části;vichřice;krupobití)
 • rozšířený (požár; výbuch; přímý úder blesku do pojištěné věci; pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části; vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; zemětřesení; sesuv nebo zřícení sněhových lavin; pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí; tíha sněhu a námrazy; aerodynamický třesk; kouř; únik kapaliny z technického zařízení; náraz dopravního prostředku; mráz na vodovodním a topném systému; atmosférické srážky; zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí; poškození nebo zničení elektrospotřebičů a elektroniky přepětím a zkratem; poškození nebo zničení skel z jiných příčin)

volitelná připojištění:

 • povodeň, záplava – volitelné připojištění k základnímu a rozšířenému rozsahu pojištění. V pojištění tohoto pojistného nebezpečí je povinné stanovení povodňové/tarifní zóny s tím, že pokud se místo pojištění nachází v TZ 4, nelze pojištění pro toto pojistné nebezpečí sjednat. Pojistná částka na toto připojištění nesmí být vyšší než pojistná částka v základním nebo rozšířeném rozsahu.
 • odcizení, vandalismus – volitelné připojištění k základnímu a rozšířenému rozsahu pojištění. Pojistná nebezpečí odcizení věci krádeží nebo loupeží a úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus) se sjednávají na první riziko (sjednaná pojistná částka pro tato pojistná nebezpečí je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události vzniklé v průběhu 1 pojistného roku).

4.) POJIŠTĚNÍ REKREAČNÍ DOMÁCNOSTI :

Pojistná nebezpečí pro Pojištění rekreační domácnosti jsou volitelná v tomto rozsahu:

 • základní (požár; výbuch; přímý úder blesku do pojištěné věci;pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části;vichřice;krupobití)
 • rozšířený (požár; výbuch; přímý úder blesku do pojištěné věci; pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části; vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; zemětřesení; sesuv nebo zřícení sněhových lavin; pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí; tíha sněhu a námrazy; aerodynamický třesk; kouř; únik kapaliny z technického zařízení; náraz dopravního prostředku; poškození nebo zničení elektrospotřebičů a elektroniky přepětím a zkratem; poškození nebo zničení skel z jiných příčin)

volitelná připojištění:

 • povodeň, záplava – volitelné připojištění k základnímu a rozšířenému rozsahu pojištění. V pojištění tohoto pojistného nebezpečí je povinné stanovení povodňové/tarifní zóny s tím, že pokud se místo pojištění nachází v TZ 4, nelze pojištění pro toto pojistné nebezpečí sjednat. Pojistná částka na toto připojištění nesmí být vyšší než pojistná částka v základním nebo rozšířeném rozsahu.
 • odcizení, vandalismus – volitelné připojištění k základnímu a rozšířenému rozsahu pojištění. Pojistná nebezpečí odcizení věci krádeží nebo loupeží a úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus) se sjednávají na první riziko (sjednaná pojistná částka pro tato pojistná nebezpečí je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události vzniklé v průběhu 1 pojistného roku).

5. POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ

Pojistná nebezpečí pro pojištění bytových domů jsou volitelná v tomto rozsahu:

 • Základní (požár; výbuch; přímý úder blesku do pojištěné věci; pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části; vichřice; krupobití)
 • Rozšířený (požár; výbuch; přímý úder blesku do pojištěné věci; pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části; vichřice; krupobití; aerodynamický třesk; kouř; mráz na vodovodním a topném systému; náraz dopravního prostředku; pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí; sesuv nebo zřícení sněhových lavin; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; tíha sněhu a námrazy; únik kapaliny z technického zařízení; zemětřesení; zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí; poškození nebo zničení elektromotorů a elektronických zařízení přepětím a zkratem; poškození nebo zničení skel z jiných příčin; zatečení atmosférických srážek, poškození nebo zničení zateplené fasády hmyzem, ptactvem nebo hlodavci)
 • Povodeň, záplava – pojistné nebezpečí povodeň a záplava se sjednává na první riziko. Sjednaná pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku.
  Dojde-li v průběhu pojistného roku ke snížení nebo vyčerpání sjednané pojistné částky z důvodu poskytnutého pojistného plnění, je možné pro zbytek pojistného roku obnovit pojistnou částku do původní výše doplacením pojistného. Pojistitel neuplatňuje podpojištění.
  Pojištění pojistného nebezpečí povodeň a záplava lze sjednat s maximálním limitem plnění pro jednotlivé tarifní zóny (TZ) do výše: ◦TZ 1 100% sjednané pojistné částky
  ◦TZ 2 75% sjednané pojistné částky
  ◦TZ 3 50% sjednané pojistné částky
 • Odcizení, vandalismus – pojistná nebezpečí odcizení věci krádeží nebo loupeží a úmyslné poškození nebo zničení (vandalismus) se sjednávají na první riziko (sjednaná pojistná částka pro tato pojistná nebezpečí je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události vzniklé v průběhu 1 pojistného roku)

Pojištění odpovědnosti občanů :

1.) POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI V BĚŽNÉM OBČANSKÉM ŽIVOTĚ :

 • Pokryje vám újmy, které způsobíte třetí osobě v souvislosti s vedením domácnosti, provozem jejího zařízení, při zábavě, rekreačním sportu nebo jako vlastník, případně opatrovatel drobného domácího zvířete
  Pojištění odpovědnosti nechrání pouze vás, ale také členy vaší společné domácnosti (manžel/manželka, druh/družka, osoby příbuzné v linii přímé, děti nevlastní do 26 let).

volitelná připojištění:

 • vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovité věci
 • vlastníka nebo opatrovatele zvířete
 • vlastníka nebo provozovatele plavidla
 • odpovědnost modeláře

2.) PŘI VÝKONU PRÁVA MYSLIVOSTI

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou při výkonu práva myslivosti na základě příslušných oprávnění. Pojištění se dále vztahuje také na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou loveckým psem nebo cvičeným dravcem, uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění navíc kryje újmu způsobenou loveckým psem i mimo výkon práva myslivosti.


3.) ZAMĚSTNANCE PŘI VÝKONU POVOLÁNÍ

Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání nelze sjednat samostatně, ale pouze spolu s ostatními pojistnými produkty (např. pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorového vozidla a povinného ručení, životní pojištění apod.). Pro sjednání tohoto rozsahu pojištění je třeba nejdříve vyplnit číslo smlouvy (pokud není sjednáno touto smlouvou), poté bude zpřístupněna část pro vyplnění.

4.) POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z DRŽBY A PROVOZU BYTOVÉHO DOMU

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou v souvislosti s držbou a provozem bytového domu. Spolupojištěné jsou také osoby, kterým pojištěný svěřil údržbu chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovité věci, osoby pověřené stavebním dozorem a osoby vypomáhající při výstavbě.
5.) POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ČLENŮ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU BYTOVÉHO DOMU

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků nebo bytového družstva.